APIE

TRAIN THE GAP

TRAIN THE GAP. EUROPINIAI KAIMO VERSLININKIŲ VERSLUMO LAVINIMO BŪDAI yra ERASMUS+ (KA2 strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimui) remiamas projektas, koordinuojamas Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) iš Ispanijos.

TRAIN THE GAP projekto tikslas yra plėtoti europinius kaimo verslininkių verslumo kompetencijų lavinimo būdus ir metodus. Siekiant šio tikslo, keliami tokie uždaviniai:

 • 1. Apibrėžti europinius kaimo verslininkių verslumo lavinimo kelius remiantis Europos kvalifikacijų sandara.
 • 2. Parengti kaimo verslininkėms skirtą bazinių ir perkalimųjų gebėjimų lavinimo kursą.
 • 3. Identifikuoti ir parengti mokymosi procesą gerinančią mokymo metodiką.
 • 4. Lavinti mokymo turtorių ir mentorių gebėjimus ir kompetencijas skatinti moteris lavinti savo verslumą.
 • 5. Įtraukti besimokančiąsias ir mokymą vykdančius asmenis į mokymosi procesus.
 • 6. Sukurti aplinką, skatinančią žinių valdymą, mainus ir socialinio verslumo idėjų kūrimą.

TRAIN THE GAP projekto partneriai yra penkios institucijos iš keturių ES šalių (Ispanijos, Airijos, Lietuvos ir Švedijos), atstovaujančios įvairias interesų grupes: moterų asociacijas, mokymo paslaugų teikėjus, universitetus ir inovatyvius socialinius tyrimus vykdančius tyrimų centrus: AFAMMER (ES), DRAMBLYS (ES), MEAG (IE), FOLKUNIVERSITETET (SE) ir VDU (LT).

TRAIN THE GAP projekto trukmė yra 24 mėnesiai, pradedant 2015 m. spalio mėnesį ir baigiant 2017 rugsėjį.

PROJEKTO PARTNERIAI

Projekto koordinatorius:

afammer

 

AFFAMER – 1982 m. įkurta pirmoji moterų asociacija Ispanijoje, skirta padėti kaimuose gyvenančioms moterims. Pagrindinis asociacijos tikslas yra kovoti su atskirtimi lyties pagrindu teikiant mokymo paslaugas ir nuolat bendradarbiaujant su kaimo bendruomenėmis.

AIRIJA

Action_Group_Logo

Mullingar Employment Action Group (MEAG) įkurta 1990 m., Bishopsgate įkūrus naują verslo centrą. St. Mullingar vienija 20 įmonių. Nuo šios grupės įkūrimo, ji sukūrė daugiau kaip 2000 darbo vietų Mullingar regione, įskaitant tokias įmones kaip ‘The Enterprise Centre’, ‘Mullingar Enterprise Technology and Innovative Centre’, ‘The Uniform Boutique’ ir ‘Mullingar Recycling resource Centre’ bei daugelį kitų projektinių įmonių.

ISPANIJA

 

DRAMBLYS

 

DRAMBLYS: socialinio kūrybingumo laboratorija – nepelno siekianti organizacija iš Ispanijos. Organizacija DRAMBLYS derina sociologinę vaizduotę ir smalsumą su socialiniu kūrybingumu ir projektavimu tyrinėjant įvairias socialines problemas ir kuriant jų sprendimus, siekiant sustiprinti vietinių dalininkų gebėjimus ir skatinti jų socialinį kūrybingumą.

LIETUVA

 

VMU

 

Vytauto Didžiojo universitetas (VMU) įkurtas 1922 m. (atnaujino veiklą 1989 m.) patenka į geriausių 700 pasaulio universitetų sąrašą. VDU yra vienas liberaliausių ir moderniausių Lietuvos universitetų, puoselėjantis savo istoriją, tęsiantis gilias tradicijas, palaikantis intelektinę ir kutūrinę lyderystę ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos regione bei Europoje. VDU akademinę bendruomenę vienija artes liberales, t.y. klasikinio laisvųjų menų universiteto idėja.

ŠVEDIJA

 

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet yra suaugusiųjų švietimo asociacija teikianti įvairias susugusiųjų švietimo paslaugas visoje Švedijoje. Ši asociacija turi akademinius padalinius penkiuose universitetuose Stoholme, Upsaloje, Geteborge, Lunde ir Umejoje..

PROJEKTO REZULTATAI

EUROPINIS KAIMO VERSLININKIŲ VERSLUMO LAVINIMO BŪDAS –

Šis intelektinis rezultatas apibrėžia europinį kaimo verslininkių verslumo lavinimo kelią. Jis apima visas su kaimo verslininkų verslumo susijusias kvalifikacijas ir kompetencijas ir suteikia informaciją, kaip moterys gali lavinti verslumo gebėjimus naudodamosis esamomis mokymo paslaugomis bei projekte TRAIN THE GAP parengtomis mokymo/mokymosi priemonėmis.

 • Šis intelektinis rezultatas yra kuriamas 3 etapais:
 • Mokymo poreikių analizė.
 • Mokymo programos parengimas
 • Galutinio rezultato parengimas.

TRAIN THE GAP MOKYMO KURSAS –

Šiuo intelektiniu rezultatu siekiama parengti TRAIN THE GAP mokymo kursą, pagrįstą mokymo programa ir skirtą lavinti joje numatytas kompetencijas.

TRAIN THE GAP mokymo kursas yra grindžiamas mišraus mokymosi (blended learning) koncepcija: jame yra numatytos akivaizdaus mokymosi veiklos ir internetinė platforma nuotoliniam mokymuisi.

Veiklos bus vykdomos trimis etapais:

 • Kurso ir mokymosi platformos parengimas.
 • Išbandymas su besimokančiomis
 • Kurso koregavimas ir galutinės versijos parengimas.

MANUAL TRAIN THE GAP TRAIN THE GAP vadovo paskirtis yra padėti mokytis TRAIN THE GAP kursą ir naudotis intenetine platforma. Vadove bus paaiškintas mokymosi procesas ir suteikiamos rekomendacijos mokytojams kaip naudotis mokymo priemonėmis. Be to, šiame vadove bus pateiktos rekomendacijos mokytojams ir besimokančiosioms kaip naudotis internetine mokymosi platforma.

KONTAKTAI

Atsiųskite mums žinutę

Send messageclear

Kontaktinė informacija

Email:
info@trainthegap-project.eu

Social links:

Atskirtis lyties pagrindu

ATSKIRTIS LYTIES PAGRINDU apibrėžiama kaip skirtumų tarp moterų ir vyrų atspindys jų socialiniuose, politiniuose, intelektiniuose, kultūriniuose ir ekonominiuose pasiekimuose bei požiūriuose ” (dictionary.com) arba kaip “vyrų ir moterų galimybių, statuso ir požiūrių skirtumai ” (Oksfordo žodynas). Nors visuomenėje ir darbo rinkoje yra siekiama didesnės lyčių lygybės, progresas šioje srityje tebelieka lėtas ir tebeegzistuoja didelis atotrūkis tarp lyčių. Ekonominis savarankiškumas yra būtina sąlyga moterims ir vyrams savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą. Kryptingos paramos lyčių atstovams priemonės gali padėti įveikti atskirtį lyčių pagrindu integruojant lyties perspektyvą visose viešosios politikos srityse ir identifikuojant lyčių nelygybės poveikį, rengiant atitinkamas koregavimo priemones. Tačiau nepaisant strateginių veiksmų įveikti lyčių nelygybę, reikšmingi skirtumai tebeišlieka. Pasaulinė lyčių nelygybės ataskaita (WEF, 2014) analizavo lyčių nelygybę 142 šalyse, vertinant pagal 4 kriterijus, susijusius su moterų dalyvavimu ir matomumu visuomenėje: dalyvavimas ir galimybės ekonominėje veikloje; išsilavinimo pasiekimai; sveikata ir išgyvenimas; politinis įgalinimas. Rezultatai atskleidė didelius skirtumus Europos šalyse. Penkiose Europos šalyse (Islandijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje) pastebima didžiausia pažanga lyčių lygybės srityje. Kitose penkiose Europos šalyse pastebėta didžiausia nelygybė lyties pagrindu (Slovakija, Graikija, Vengrija, Kipras ir Čekijos Respublika). Analizuojant atskirai pagal kiekvieną kriterijų, kai kuriose šalyse pastebėta didesnė lyčių nelygybė ekonominio dalyvavimo ir ekonominės veiklos galimybių srityje. Tai rodo, kad dalis šalių neskiria pakankamai išteklių lyčių lygybės skatinimui.

Nors Europos šalyse pasiekta lyčių lygybė švietimo rezultatų srityje, tačiau moterys daug mažiau mokosi tose švietimo srityse, kurios yra susijusios su svarbiausiomis ekonominės plėtros sritimis – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse. Darbo rinkoje taip pat pastebima daug nelygybės lyčių pagrindu. Mažiau moterų dirba ekonomiškai atlyginamose darbo vietose, jų darbo užmokestis yra mažesnis, daugiau moterų negu vyrų neatlygintinai dirba namų ūkiuose. Moterų taip pat yra daug mažiau verslo srityje (33% pagal Labour Survey 2013), tik 30% moterų pradeda savo verslą, dauguma moterų nevertina savarankiško verslo kaip profesinės karjeros galimybės. ES direktyvos dėl moterų savarankiško užimtumo įgyvendinimas turėtų padėti pašalinti svarbiausias kliūtis moterų verslumui, tačiau skirtumai tebeegzistuoja. Dėl to 2010-2015 m. strategijoje dėl moterų ir vyrų lygybės yra siūloma: skatinti lyčių lygybę diegiant esmines Europa 2020 strategines iniciatyvas; skatinti moterų verslumą ir savarankišką įsidarbinimą.

Verslumo skatinimas yra esminis visų šalių vyriausybių politikos tikslas, tikintis, kad verslumo suaktyvėjimas paskatins palaikomą naujų darbo vietų kūrimą, naujų produktų, paslaugų, gamybos procesų kūrimą, organizacinių inovacijų plėtrą. EBPO ataskaitoje “MOTERŲ EKONOMINIO ĮGALINIMO SKATINIMAS PER VERSLUMO SKATINIMĄ” (2014) pažymima moterų mokymo verslumo srityje svarba siekiant jų kolektyvinio įgalinimo ir lyčių nelygybės Europoje sumažinimo.